ก.แรงงาน - นิคมฯ อมตะ จัดมหกรรมนัดพบแรงงาน รับสมัครงานว่างกว่า 6,000 อัตรา

วันที่: 
05 พฤษภาคม 2018

              ก.แรงงาน จับมือ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัด “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี”ณ ลานเอนกประสงค์ ภายในนิคมฯ อมตะนคร จัดสรรตำแหน่งงานว่างกว่า 6,000 อัตรา สาธิตอาชีพอิสระ ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน ส่งเสริมคนไทยมีงานทำ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ

 

 

          วันนี้ (5 พ.ค.61) พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2018 จังหวัดชลบุรี”ณ ลานเอนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) นายจ้าง/สถานประกอบการและทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ การส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ
         พล.ต.อ.อำนาจฯ กล่าวต่อว่า จังหวัดชลบุรี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอันดับต้นๆ ของประเทศ และอยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต ค้าส่ง ค้าปลีก การท่องเที่ยว การขนส่งทางเรือและทางบก มีสถานประกอบการทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 20,000 แห่ง การจัดงานในวันนี้จะทำให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นกลุ่มคนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine Of Growth) สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นำไปสู่สังคมคุณภาพสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายประชารัฐ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ และนำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในที่สุด
           สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 141 แห่ง มีตำแหน่งงานว่างกว่า 6,132 อัตรา โดยผู้สมัครงานสามารถดูตำแหน่งงานว่างผ่าน QR-Code การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การเตรียมความพร้อมก่อนพบนายจ้าง การส่งเสริมการมีงานทำ การให้คำปรึกษาการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ตลอดจนการดูแลและคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง/สถานประกอบการให้ได้รับความเป็นธรรม และการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม การสาธิตอาชีพจากผู้สูงอายุ การให้บริการของกลุ่มจิตอาสา บริการนวดฝ่าเท้า การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การจำหน่ายสินค้าจากเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าจาก young Smart Famer และการจำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นต้น

----------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ- ข่าว/
ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ภาพ/
5 พฤษภาคม 2561