ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่: 
09 พฤษภาคม 2018

            วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างผู้สูงอายุ และทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน

 

 

 

----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑