ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 1/2561

วันที่: 
09 พฤษภาคม 2018

          วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) เวลา 15.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

9 พฤษภาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว