ก.แรงงาน ประชุม คกก. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2561

วันที่: 
09 พฤษภาคม 2018

          วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) เวลา 17.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างแผนแม่บทป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564) และร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2560 - 2564)

 

 

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

9 พฤษภาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว