ก.แรงงาน รับฟังอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ และร่าง พรบ.แรงงานประมง พ.ศ. ...

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018

            กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เรื่องอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ และร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ... นำไปสู่การพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานที่ไม่ถูกกีดกันการค้าในตลาดโลก และสามารถยืนอยู่กับการส่งสินค้าออกขายในต่างประเทศได้

 

 

 

            นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือไตรภาคีเรื่องอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ และร่างพระราชบัญญัติแรงงานประมง พ.ศ. ... โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights ณ โรงแรม ปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเรื่องของการค้าไม่ได้มองเฉพาะผู้ส่งออกหรือผู้ผลิต แต่มองไปถึงสายการผลิต ทั้งกระบวนการผลิต การได้มาของวัตถุดิบ รวมถึงแรงงานในสายการผลิต มีการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และมีการละเมิดสิทธิของแรงงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องขจัดให้หมดไป ในส่วนของประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของประมงที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่รองจากนอร์เวย์ จีน และเวียดนาม ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและแปรรูป หากเกิดความผิดพลาดหรือมีจุดบกพร่องในกระบวนการผลิต การแปรรูป หรือการได้มาของวัตถุดิบ ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เข้ามาศึกษาอนุสัญญาฉบับนี้ได้ประมาณ ๒ ปี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของกฎหมายที่จะต้องแก้ไขมีเป็นจำนวนมาก และมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ แต่หากยังยืนอยู่กับสิ่งที่มีที่เป็น โดยไม่มองถึงอนาคตโลกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการค้ากับภายนอก ซึ่งหากเกิดผลกระทบกับการค้าของประเทศก็ควรมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถส่งออกและขายสินค้าได้ และการปรับเปลี่ยนของผู้ประกอบการก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องมีการหารือเช่นกัน

            ดังนั้น ในวันนี้จะเป็นการหารือในวงกว้างเพื่อรับทราบความคิดเห็นของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ เพื่อให้คณะทำงานนำไปพิจารณาเรื่องของการยกร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายฉบับที่มีอยู่ให้เกิดการอนุวัฒไปกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศสู่มาตรฐานที่ไม่ถูกกีดกันการค้าในตลาดโลก และสามารถยืนอยู่กับการส่งสินค้าออกขายในต่างประเทศได้ เพื่อเศรษฐกิจของประเทศ และผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมประมง นายวิวัฒน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว ภาพ