ก.แรงงาน ประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Abu Dhabi Dialogue (ADD)

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018
          นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Abu Dhabi Dialogue (ADD) ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Abu Dhabi Dialogue among the Asian Labour-Sending and Receiving Countries) โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของแรงงานตลอดกระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับ ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกรอบความร่วมมือดังกล่าวตั้งแต่ปี 2551
 
 
          ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก ADD ผู้แทนจากประเทศผู้สังเกตการณ์ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีผู้แทนสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สป. และกรมการจัดหางานจากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วย
          หัวข้อหลักในการประชุมประกอบด้วย การนำเสนองานวิจัยในประเด็นการดำเนินงานตามโครงการ CIOP (Comprehensive Information and Orientation Program) ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างประเทศสมาชิก ADD (ประเทศผู้รับ) และประเทศสมาชิก CP (ประเทศผู้ส่งแรงงาน) การพิจารณาปรับแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลง GCM (Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration) การเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงนโยบายของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางในการจ้างงาน ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติวิชาชีพ (MRA) และทิศทางการจ้างงานคนทำงานบ้าน (domestic workers) ในประเทศกลุ่มอ่าวในอนาคต
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการเปิดตัวเว็บไซต์ของ Abu Dhabi Dialogue และได้หารือและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดส่งแรงงานระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่ง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในระดับภูมิภาค เพื่อให้การรับรองทักษะฝีมือแรงงานเป็นมาตรฐาน การส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในกระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงาน การขยายความคุ้มครองทางสังคมในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว การนำเสนองานวิจัยและสถานการณ์และรูปแบบการจ้างงานคนทำงานบ้าน (domestic workers) ในประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับ แนวโน้ม ข้อเสนอแนะ และประเด็นท้าทายในอนาคต ตลอดจนการขยายความร่วมมือกรอบข้อตกลงคุณสมบัติวิชาชีพ กลุ่มประเทศอาหรับจับคู่กับประเทศเอเซีย (อินเดีย/ปากีสถาน/ฟิลิปปินส์) เป็นต้น 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานอาเซียน สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล
10 พฤษภาคม 2561