การประชุมเพื่อหารือแนวทางการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการฝึกอบรมโครงการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ณ ห้องประชุม อำเภอแสวงหา โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการฝึกอบรม โครงการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อปพ.) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 – 18 มิถุนายน 2561 ณ บ้านยางกลาง ม.3 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง