“บิ๊กอู๋” เปิดศูนย์สวัสดิการฯ พัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน ย้ำ สร้างความเข้มแข็งจากภายใน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่: 
10 พฤษภาคม 2018

            รมว.แรงงาน เปิดศูนย์สวัสดิการส่งเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงานอย่างเป็นทางการ สร้างขวัญและกำลังใจ ช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลบุตรช่วงปฏิบัติงาน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ตามปณิธาน สร้างความเข้มแข็งจากภายในและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

 

            วันนี้ (10 พ.ค.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด“ศูนย์สวัสดิการส่งเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงาน”(MOL Child Development Center) ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวเริ่มดำเนินการเปิดให้บริการในระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาโดยให้บริการรับเลี้ยงบุตร-หลานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานที่อยู่ในวัยเรียน (อายุระหว่าง 4-12 ปี) ในทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตร-หลานในระหว่างปิดภาคเรียน ทั้งนี้ ในระยะแรก มีบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ความสนใจและส่งใบสมัครเพื่อใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 33 คน ได้แก่ บุตร-หลานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 14 คน กรมการจัดหางาน 12 คน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 คน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 คน และสำนักงานประกันสังคม 2 คน เป็นต้น

            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวอีกว่า “ในระยะต่อไปกระทรวงแรงงานจะเปิดให้บริการรับเลี้ยงบุตร-หลานของบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยแบ่งช่วงอายุเป็น 2 ช่วง คือ 1) เด็กเนอสเซอรี่ (อายุ 2.5 ปีจนถึงอายุครบเข้าอนุบาล) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. 2) เด็กวัยเรียน (อนุบาล – ป. 6) ตั้งแต่เวลาเลิกเรียน - 17.30 น. โดยกระทรวงแรงงานได้จัดจ้างครูผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนกว่า 15 ปี คอยดูแล จำนวน 1 คน นอกจากนี้ ยังจัดสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กอีกมากมาย อาทิ จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับบุตร-หลาน จำนวน 2 มื้อ มื้อเช้าและบ่ายจัดมุมการเรียนรู้ตามพัฒนาการและความสนใจของเด็ก พร้อมจัดห้องนอนสำหรับเด็กเล็กที่ต้องการพักผ่อนในตอนกลางวัน รวมทั้งมีตารางการเรียนและการทำกิจกรรมประจำวัน เพื่อกำหนดกฎระเบียบและกติกาของการอยู่ร่วมกันในสังคม เนื่องจากเด็กในช่วงแรกเกิด  - 6 ขวบเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการสร้างพัฒนาการ พร้อมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอีกด้วย ในอนาคตได้วางแผนจะยกระดับสวัสดิการอื่นๆ สำหรับบุคลากรต่อไป อาทิ ศูนย์อาหาร ที่พักอาศัยบริเวณกระทรวงฯ และสถานที่ออกกำลังกายสำหรับบุคลากรกระทรวงแรงงาน เป็นต้น

             ด.ญ.ชนิษา สุขสวัสดิ์ บุตรของนางณัฐณิชา สุขสวัสดิ์ บุคลากรสังกัดสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกดีใจที่มีศูนย์ฯ นี้ขึ้นมา เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นภาระพ่อกับแม่ พ่อกับแม่จะได้ทำงาน และรู้สึกสนุกมาก คุณครูก็ใจดี เพื่อนๆก็นิสัยดีเป็นมิตรกันทุกคนเลย”

            ด้าน ด.ญ.ณัฏฐณิชา วิชัยสืบ บุตรของนางกฤษดา วิชัยสืบ บุคลากรสังกัดสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า “รู้สึกดีใจและก็รู้สึกชอบที่นี่ เพราะก่อนหน้านี้เวลามากับคุณแม่จะต้องไปอยู่ในห้องสมุด ทำให้รู้สึกเบื่อ แต่พอมีศูนย์ฯ นี้ ก็มีเพื่อนๆ เยอะขึ้น มีกิจกรรมดีๆ ให้ทำหลายกิจกรรม”

            สำหรับศูนย์สวัสดิการส่งเสริมพัฒนาการบุตรของบุคลากรกระทรวงแรงงานแห่งนี้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการโครงการศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้นอันนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง และประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/10 พฤษภาคม 2561