แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย จนท.ประชุม อสร.สัญจรในพื้นที่

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวหิน และ อำเภอปราณบุรี ในการนี้ ได้แจ้งให้ อสร.ตัวแทนระดับอำเภอพิจารณาคัดเลือก อสร. ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป