จังหวัดสุโขทัย สนธิกำลังร่วมตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุโขทัยร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ตามคำสั่ง คสช.ที่ 101/2557 ประกอบด้วย สนง.แรงงานจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สนง.จัดหางานจังหวัด   ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

โดยได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยทำและตรวจสอบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 6 แห่ง ได้แก 1) บริษัทศิลาพัฒนา (1968) จำกัดประเภทกิจการผู้รับเหมาก่อสร้าง 2) หจก.ไทยดำรงค์อะโกรประเภทกิจการต่อเนิ่องเกษตร 3) นายจำเนียร ภู่ทอง ประเภทกิจการค้าปลึกค้าส่ง 4) นางพรพิมล คล่ำดิษฐ ์ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ 5) นายวิรัตน์ พันธ์ชัยประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 6) นายเผด็จ สีจันทร์แก้ว ประเภทกิจการลูกจ้างในครัวเรือน

ผลการตรวจสอบทั้ง 6 แห่ง พบว่า มีการจ้างแรงงานไทย จำนวน 38 คน เป็นชาย 33 คน หญิง 5 คน พบการใช้แรงงานต่างด้าวทั้งหมด 36 คนแยกเป็นสัญชาติเมียนมา 33 คน เป็นชาย 29 คน หญิง 4 คน สัญชาติลาว 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน สัญชาติกัมพูชา 1 คน เป็นหญิงไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายประกันสังคม จ่ายค่าจ้างตามกฎหมายกำหนด ไม่พบการจ้างแรงงานคนพิการ