ก.แรงงาน ประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงาน ครั้งที่ 1/2561

วันที่: 
11 พฤษภาคม 2018

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงาน (อปรง.) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอขั้นตอนการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคประมง และขั้นตอนการให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ

 

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

11 พฤษภาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว