ปลัดแรงงาน “ ชี้” สปส. ต้องสร้างการรับรู้ ยกระดับการบริการ ให้ผู้ประกันตนเป็นศูนย์กลาง

วันที่: 
11 พฤษภาคม 2018

             นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา ชุดที่ 13 ประธานการประชุมคณะกรรมการ สัญจร ครั้งที่ 9/2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ ระยอง จ.ระยอง
            ในการนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำถึงการสร้างความรับรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน และการยกระดับการให้บริการของประกันสังคมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยยึดเอาประโยชน์ของผู้ประกันตนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

 

 

-------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
11 พฤษภาคม 2561