พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตแปรรูปจากไม้ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.40 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตแปรรูปจากไม้ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตแปรรูปจากไม้ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันกลุ่มหัตถกรรมไม้ ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการรวมกลุ่มคนที่มีฝีมือในการผลิตสินค้าจากไม้ ในตำบลหนองบอน เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการแปรรูปสินค้าจากไม้ เช่น ไม้ตาล ไม้แดง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทำจากไม้ เช่น ช้อนชา ไม้เกาหลัง ไม้สำหรับนวด ถาดใส่ผลไม้ เพื่อจำหน่ายให้แก่จังหวัดเชียงราย และเพื่อส่งออกในปี 2561 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดกิจกรรม "การบูรณาการประชารัฐร่วมใจ Safety Thailand แรงงานนอกระบบและอาสาสมัครแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" โดยนำภารกิจของกระทรวงแรงงานเข้าไปให้บริการ อาทิ การสาธิตอาชีพอิสระ การลงทะเบียนหางานทำและแนะแนวอาชีพ การรับสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้คำปรึกษาผู้ใช้แรงงาน การคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น สำหรับกิจกรรม "การบูรณาการประชารัฐร่วมใจ Safety Thailand แรงงานนอกระบบและอาสาสมัครแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 960 คน มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รายใหม่ จำนวน 103 คน สมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 รุ่น หลักสูตรการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์กับหลักสูตรแปรรูปจากเศษไม้ เป็นถ่าน มีผู้ลงทะเบียนหางานทำ จำนวน 230 คน ปัจจุบันมีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กองทุนประกันสังคมในพื้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 202 คน