พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยียมชมกระบวนการผลิตการทำวิกผม ณ บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมกระบวนการผลิตการทำวิกผมและการสอนสมาชิกกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านทำวิกผม ณ บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ที่ 9 ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด ผู้ผลิตวิกผมจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ มีพนักงาน 615 คน มีผู้รับงานทำวิกผมไปทำที่บ้าน จำนวน 1,5442 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัท มีพนักงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.61) จำนวน 618 คน จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบเงินกู้ยืมจากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่ีงรับเย็บเสื้อผ้าให้กับฟลายนาว (FN) และนารายา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสมาชิกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 กองทุนประกันสังคม จำนวน 10 คน ซึ่งมีความประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้านจากกรมการจัดหางาน จำนวน 2 คน เพื่อซื้อเครื่องจักรไว้ที่บ้านสำหรับเย็บเสื้อผ้าในส่วนที่สามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้ เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้มากขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการดำเนินงานที่สำคัญส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพและมีรายได้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบผู้ที่มีความต้องการรับงานไปทำที่บ้านได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้านและสนับสนุนการร่วมกลุ่มทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืน