การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ประจำปี 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและให้โอวาท ณ ห้องนคราพาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระหว่างอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง และกระบวนการมีส่วนร่วมการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่