จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเลขานุการ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน