ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

วันนี้ 15 พ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดอ่างทอง ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย นางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญกรมสุขภาพจิต ประธาน พร้อมด้วนางสุจิรา เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และนางสาวพยุง ลาวิณห์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้นำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง นางสาวธีรานาฏ ปิยวินท์ แรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้นำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE พร้อมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานของ บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง ซึ่งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่ชนะเลิศในระดับจังหวัด