“บิ๊กอู๋” ปาฐกถาเวทีเวิลด์แบงค์ ย้ำ ไทยตระหนักถึงสิทธิแรงงานย้ายถิ่น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2018

             รมว.แรงงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ ย้ำ การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นปรากฎการณ์สำคัญทุกภูมิภาค กระทรวงแรงงานส่งเสริมบทบาทไตรภาคี สร้างการมีส่วนร่วมทำงานใกล้ชิดองค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม ตระหนักถึงสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน พร้อมร่วมมือไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

            วันนี้ (16 พ.ค.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การโยกย้ายถิ่นฐานไปสู่โอกาสการเอาชนะอุปสรรคด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในงานเปิดตัวรายงานของธนาคารโลก (World Bank)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและทวีความสำคัญมากขึ้นในทุกภูมิภาค จนมีการคาดการณ์ไว้ว่าในศตวรรษที่ 21 จะเกิดปรากฏการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในส่วนของประเทศไทย การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประชาชน 2 ประเทศที่พรมแดนติดต่อกัน เช่น ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซีย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีปัจจัยมาจากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า โดยเฉพาะกรณีของประเทศไทยที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง จนทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร ตลอดจนปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเมือง ระบบสวัสดิการ กฎหมาย และนโยบายทั้งของประเทศต้นทางและประเทศปลายทางต่างก็มีส่วนให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประเทศไทย
           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังกล่าวอีกว่า การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและเป็นประเด็นกว้าง นอกเหนือจากการดำเนินการในส่วนของภาครัฐแล้ว กระทรวงแรงงานจึงส่งเสริมบทบาทของไตรภาคี ที่องค์กรนายจ้างและลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ตลอดจนการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคประชาสังคมและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อาทิ ILO IOM และ EU โดยมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ อาทิ โครงการ Ship to Shore Rights เพื่อต่อต้านรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล เพื่อแก้ปัญหาสภาพการทำงานที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนทางวิชาการเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO โดยกระทรวงแรงงานมีการดำเนินการเพื่อเตรียมการรองรับพิธีสาร 29 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และโครงการความร่วมมือไทย - อิสราเอลเพื่อการจัดหางานในภาคเกษตร ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอล เป็นต้น
            ทั้งนี้ รายงานของธนาคารโลกฉบับนี้จะช่วยให้มุมมองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานมีความรอบด้านยิ่งขึ้น และเกิดความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของแรงงานต่างด้าว เพื่อที่จะหันกลับมามองว่า เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องที่ประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงานได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และประชาคมอาเซียนจะต้องจับมือไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

-------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
16 พฤษภาคม 2561