ปลัดฯ แรงงาน ชี้แรงงานต้องทำงานที่มีคุณค่า สอดคล้อง EU - ILO ชี้การจัดการแรงงานในไทยคืบหน้าโปร่งใส - มีประสิทธิภาพ

วันที่: 
17 พฤษภาคม 2018

            วันที่ 16 พ.ค. 2561 คณะผู้แทนประเทศไทย นำโดยนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนัตชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมการประชุมระดับเทคนิคกับคณะผู้แทนจากกระทรวงการจ้างงานกิจการสังคม และการหลอมรวมทางสังคม คณะกรรมาธิการยุโรป ณ ห้องประชุมของสหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

            ในการนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคนิคระหว่างกัน ทั้งในประเด็นการแก้ไขปัญหาแรงงานประมง การใช้แรงงานบังคับ และการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมาย และเป็นการทำงานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งการดำเนินการด้านการบริหารจัดการแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยเน้นย้ำการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

---------------------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/17 พฤษภาคม 2561