“บิ๊กอู๋”ปลื้ม แรงงานไทยในต่างแดน ทำรายได้กลับประเทศปีละกว่า 1.2 แสนล้านบาท

วันที่: 
18 พฤษภาคม 2018

            รมว.แรงงาน เปิดโครงการ “แรงงานไทยในต่างแดน”เผย แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 4 แสนคน มีเม็ดเงินกลับประเทศปีละกว่า 1.2 แสนล้านบาท ปี 2561 จัดส่งไปทำงานต่างประเทศ 40,000 คน พร้อมเน้นย้ำ รัฐบาลมีนโยบายดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส แนะแรงงานไทยในต่างแดน เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และกฎหมาย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รู้จักอดออม นำประสบการณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาต่อยอดอาชีพให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่า
           พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ “แรงงานไทยในต่างแดน” และพบปะให้กำลังใจแก่แรงงานที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จำนวน 400 คน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานในต่างแดน ซึ่งทำให้มีงานทำ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และถือเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สำคัญ โดยเฉพาะการได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้การพัฒนาประเทศ ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศประมาณ 440,000 คน มีเม็ดเงินกลับประเทศปีละกว่า 120,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 ได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 40,000 คน ในประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล และสิงคโปร์ รวมถึงประเทศแถบตะวันออกกลาง และยุโรป เป็นต้น กระทรวงแรงงานมีนโยบายว่า การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีขั้นตอนที่เปิดเผยและตรวจสอบได้ มีกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจน เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องเตรียมการที่ดีทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และกฎหมาย รวมทั้งเมื่อประสบปัญหาจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ซึ่งขอให้แรงงานไทยมั่นใจได้ว่า รัฐบาลจะดูแลอย่างเต็มที่ โดยแรงงานจะต้องเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้กล่าวถึงแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศว่าทุกคนถือเป็นตัวแทนประเทศไทย ซึ่งจะต้องช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยมีความรับผิดชอบ อุทิศตนตั้งใจทำงาน เชื่อฟังนายจ้าง ซื่อตรง มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ที่สำคัญต้องรู้จักการออม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนัน รวมทั้งเก็บเกี่ยวประสบการณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดอาชีพให้มีมูลค่าเพิ่มได้
ในอนาคต
           นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงให้แรงงานได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างที่แรงงานจะต้องทำกับนายจ้าง และให้รับทราบการเตรียมตัวเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกรมการจัดหางาน ได้ดูแลให้ความคุ้มครองแรงงานไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางไปทำงานแล้วยังคงให้ความคุ้มครองดูแลอย่างต่อเนื่อง หากแรงงานประสบปัญหาในต่างประเทศ สำนักงานแรงงานในต่างประเทศที่ประจำอยู่ใน 12 ประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศจะเป็นตัวแทนรัฐบาลในการดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศเช่นกัน

-------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
18 พฤษภาคม 2561