นโยบายรัฐบาล

รถตู้อายุครบ 10 ปี เปลี่ยนเป็น รถโดยสารขนาดเล็ก
บ้านประชารัฐ บ้านของผู้มีรายได้น้อย

วาทะนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าใจและสนับสนุนไทยตลอด
นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง กับ ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
นายกรัฐมนตรี เร่งดำเนินการแก้ไขการจราจรติดขัดและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการเ

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้แรงงานไทยมีศักยภาพสูง
การจ้างงานคนพิการ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2560
ประกันสังคม กับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย
ประกันสังคมพร้อมจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ประกันตนเจ้บป่วยเรื้อรัง
แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง