ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม Conference กับส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินโครงการไปในทิศทางเดียวกัน

วันที่: 
08 มิถุนายน 2018

          วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม Vedio Conference กับหน่วยส่วนภูมิภาค เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกันและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

8 มิถุนายน 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว