ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปลัดแรงงาน ชี้ ต้องรองรับสังคมผู้สูงอายุ ดูแลสวัสดิการ ค่าจ้าง ประเภทงาน

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

            วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเป็นอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

            วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ ๒๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในการนี้ นายจรินทร์ จักกะพาก ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินการของคณะกรรมการค่าจ้างที่จะต้องคำนึงถึงการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ โดยต้องกำหนดอัตราค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงที่เป็นธรรม ประเภทงานที่ผู้สูงอายุทำได้ และกำหนดชั่วโมงการทำงานอย่างเหมาะสม โดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิขของประเทศตามโมเดล Thailand ๔.๐ ต่อไป

-------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑