ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“บิ๊กอู๋”นำทีมรวมพลังกระตุ้นสังคมมีส่วนร่วม ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างยั่งยืน

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

            รมว.แรงงาน เปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561 สร้างความตระหนักรู้แก่สังคมเห็นความสำคัญของปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ให้ได้รับการแก้ไขคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล พร้อมจับมือ ILO สำนักงานสถิติฯ สำรวจข้อมูลการทำงานของเด็กในประเทศไทย

            วันนี้ (13 มิ.ย.61) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกปี 2561 โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ตั้งแต่ปี 2544 โดยมีบทบัญญัติให้ประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้วต้องดำเนินมาตรการโดยทันทีและอย่างได้ผลเพื่อให้บรรลุซึ่งการห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคีได้ร่วมมือกันจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 ของประเทศ 
            ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา ระบุว่า สถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยประเมินว่า “มีความสำเร็จมาก” (Significant Advancement) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งกระทรวงแรงงานได้มีนโยบายสำคัญในการกำกับดูแลให้ลูกจ้างเด็กได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีมาตรการในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อแสดงพลังในการต่อสู้เพื่อให้ลูกจ้างเด็กได้รับการปกป้องคุ้มครองตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทุกประการ 
            นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง“การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ” โดยนายแกรม บัคเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การรวมพลังต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรพัฒนาเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงเด็กและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน 
            จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พร้อมเป็นสักขีพยานร่วมกับ พล.ร.อ.พูลศักดิ์ อุบลเทพชัย ประธานคณะอนุกรรมการปราบปรามการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมง (ศปมผ.) โดยพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่จะเป็นภาคีดำเนินการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย ปี พ.ศ.2561 โดยเริ่มสำรวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งถือเป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติ สำหรับการสำรวจครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากภาครัฐและความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและเกิดผลลัพธ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ในการผลิตสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ - ข้อมูล/

13 มิถุนายน 2561