ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561

วันที่: 
13 มิถุนายน 2018

 

            วันนี้ (13 มิ.ย.61) เวลา 16.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยในการประชุมดังกล่าว มีวาระการหารือ จำนวน 4 เรื่อง คือ 1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน 2. ความคืบหน้าของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" ของกระทรวงแรงงาน ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 4. รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561) 

------------------------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม - ภาพและข่าว/
13 มิถุนายน 2561