ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสังคมสร้างสุขพลังสร้างชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสังคมสร้างสุขพลังสร้างชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรักความสามัคคี ความปรองดองของคนในจังหวัดขอนแก่น เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชนชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายด้านแรงงาน โดยมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ คนขอนแก่นจะสร้างสุข เพื่อเป็นพลังสร้างชาติได้อย่างไร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี การเข้าถึงสวัสดิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งให้ชุมชน จาก วิทยากรผู้ทรงวุฒิ ที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆในบริเวณงาน ได้แก่ คลินิกแรงงานให้คำปรึกษาและให้บริการด้านแรงงาน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การแสดงสินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ และการสาธิตอาชีพอิสระ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน กลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 335 คน โดยมีพลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพกิจกรรม