ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1

วันที่: 
14 มิถุนายน 2018

           วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อดำเนินการประเมินผลนโยบายของกระทรวงแรงงาน และการแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลของกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2561