ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“บิ๊กอู๋” มอบแนวทางแก่สภาที่ปรึกษาฯ ย้ำ! พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะ ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

วันที่: 
14 มิถุนายน 2018

  รมว.แรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการบริหารงานแก่คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 พร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านแรงงาน ถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก

      วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายถาวร ชลัษเฐียร ประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 และคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้เข้าพบเพื่อรายงานตัวและรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย พล.ต.อ. อดุลย์ฯ ได้กล่าวว่า สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นคณะกรรมการไตรภาคีชุดแรกที่จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานของรัฐบาล มีองค์ประกอบมาจากบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง โดยผลงานของสภาที่ปรึกษาฯ ที่ผ่านมา ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ในการนำไปพิจารณากำหนดนโยบายด้านแรงงาน และหลายเรื่องที่เป็นรากฐานของการบริหารจัดการด้านแรงงานในปัจจุบัน อาทิ ข้อเสนอเรื่องการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน การปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การริเริ่มโครงการประกันสังคมในประเทศไทย เป็นต้น

  พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในเรื่องที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อคิดเห็นและให้ความสนใจในประเด็นแรงงาน ได้แก่ 1) การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการภาครัฐ การช่วยเหลือลูกจ้างแบบจ้างเหมาที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการใดๆ 2) ผลกระทบจากข้อจำกัดในการจ้างงานของผู้พ้นโทษ และ 3) การจัดทำโครงการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “แรงงานกับผลกระทบจาก Disruptive Technology การเตรียมความพร้อมเพื่อการก้าวผ่าน กรณีศึกษา : แรงงานในภาคการผลิตและบริการ” นั้น ถือเป็นประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน และพร้อมนำข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่างๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ภารกิจด้านแรงงานมีประสิทธิภาพ มีการสร้างรากฐานที่ดี เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของทุกฝ่าย “ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน รวมถึงการขจัดปัญหาด้านแรงงาน ควบคู่ไปกับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งกระทรวงแรงงาน พร้อมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป” พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด 

จากนั้น รมว.แรงงาน ได้พาคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 18 เข้าชมศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดทำทะเบียนประวัติและพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 2 และห้องเฝ้าฟังระวังข่าวสาร ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งกล่าวเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานและการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ดาวนภา  เนาวรังษี – ข่าว/สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/14 มิถุนายน 2561/