รมว.แรงงาน เยี่ยมชมห้องเฝ้าระวังข่าวสารด้านแรงงาน

วันที่: 
29 มิถุนายน 2018

            วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน ห้องเฝ้าระวังข่าวสารด้านแรงงาน ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

 

--------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑