ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 2/2561

วันที่: 
29 มิถุนายน 2018

          วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 2/2561 พร้อมด้วยนายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

โดยการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งการจัดทำรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย และเป็นการรวบรวมผลการดำเนินตามนโยบายและแผนระดับชาติของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถานการณ์ด้านการใช้แรงงานเด็กเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กได้ทันเหตุการณ์

 

 

------------------------------------

 

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

ดาวนภา  เนาวรังษี – ข่าว/

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/

29 มิถุนายน 2561/