ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ ผอ.ทีดีอาร์ไอ เผยความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

วันที่: 
04 กรกฎาคม 2018

              วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

           สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” เป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ซึ่งมีอยู่ถึง 422,334 คน ให้มีฝีมือ มีทักษะ สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำอาชีพหลัก และในจำนวนเป้าหมายทั้งหมดมีผู้สูงอายุจำนวน 70,000 คนที่เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อต้องการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถเลือกฝึกอบรมได้ตามความต้องการ โดยการดำเนินการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่การหยิบยื่นเงินให้ แต่พยายามจะช่วยให้โอกาสการทำมาหากินหรือการเริ่มต้นประกอบการเพื่อรายได้ที่ดีกว่า โดยการจัดอบรมอาชีพด้วยงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดำเนินการตามความต้องการของพื้นที่หรือชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนแหล่งทุนและการหาตลาดรองรับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก โดยมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกมากกว่า 58 หลักสูตร ล้วนแล้วแต่เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
           การฝึกอบรมอาชีพผู้มีรายได้น้อยจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน แต่ที่สำคัญการฝึกช่างชุมชนจะเป็นสาขาที่มีความต้องการในทุกพื้นที่ ส่วนสาขาอื่น ๆ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะเข้าไปแนะนำสาขาที่เหมาะสม สามารถสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งปรับแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตามความต้องการของตลาด

---------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
4 กรกฎาคม 2561