รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)

              วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องเฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน
                จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้เยี่ยมชมขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
                สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) เป็นศูนย์กลางติดตามเฝ้าระวัง รวบรวม และรายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ประจำวัน บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามเป้าหมายทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เป็นศูนย์กลางการบริหารงานต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติและเป็นศูนย์ประสานงานหลักของกระทรวงแรงงานทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ให้ทุกภาคส่วนของสังคมรับทราบและเข้าร่วมดำเนินงานด้านแรงงาน ตลอดจนเป็นศูนย์บริหารการให้บริการด้วยเทคโนโลยี โดยยกระดับสายด่วน ๑๕๐๖ ให้เป็นเครือข่ายหลัก และเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่น

-------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
5 กรกฎาคม 2561