ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“บิ๊กป้อม”ถกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 60 - 64 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2018

            “รองนายกฯ” พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ แรงงานนอกระบบ ปี 60 - 64 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ให้มั่นคงทางรายได้ คุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดียั่งยืน ด้านกระทรวงแรงงานเสนอแผนจัดประชุมสมัชชาแรงงานนอกระบบ พร้อมรายงานความก้าวหน้าโครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

            วันนี้ (5 ก.ค.61) เวลา 10.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) ณ ห้องประชุมศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ วาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติ (คนช.) จะพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560 - 2564 และการจัดประชุมสมัชชาแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้แรงงานนอกระบบกว่า 21.4 ล้านคนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน สร้างการรับรู้ถึงสิทธิบริการที่รัฐจัดให้ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน รวมทั้งกระทรวงแรงงานจะนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และรายงานความคืบหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต”ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงการคลัง ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทย 
            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบผ่านนโยบายด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน 2.พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีสวัสดิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น 3. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ และ 4. ดำเนินการให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และให้ความสำคัญต่อการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
            ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มหาดไทย อุตสาหกรรม เกษตรและสหกรณ์ สาธารณสุข การคลัง กรุงเทพมหานคร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ตามร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวขึ้น ภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบันเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนดำเนินงานส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นประชากรแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือกฎหมายประกันสังคมมาตรา 33 (การเป็นลูกจ้างที่มีนายจ้าง) และส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ให้มีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
            “การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในขณะนี้ รัฐบาลได้พยายามยกระดับให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ” พลเอก ประวิตรฯ กล่าวเน้นย้ำในท้ายที่สุด

------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ข่าว/สมภพ ศีลบตร  - ภาพ/กองเศรษฐกิจการแรงงาน - ข้อมูล/5 กรกฎาคม 2561