ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ร่วมเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงแห่งแรก

วันที่: 
09 กรกฎาคม 2018

         วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและมอบกุญแจห้องให้กับผู้แทนผู้ได้สิทธิเช่า จำนวน ๕ กลุ่ม พร้อมด้วย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และชาวชุมชนดินแดง กว่า ๔๐๐ คน เข้าร่วมงานฯ ณ ที่ตั้งโครงการ บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

 

 

         โดยการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดง เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันมีมติเห็นชอบแผนแม่บทโครงการ ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม ๓๖ อาคาร ๒๐,๒๙๒ หน่วย การพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ๖,๕๔๖ หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ ๑๓,๗๔๖ หน่วย ระยะเวลาดำเนินการรวม ๘ ปี และอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ ๑ อาคารพักอาศัยแปลง G มีความสูง ๒๘ ชั้น จำนวน ๓๓๔ หน่วยขนาดพื้นที่ห้อง ๓๓ ตารางเมตร บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  ซึ่งรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ ๑๘ – ๒๒ มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘ เดือน โดยเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าอาศัย และสามารถขนย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยชาวชุมชนดินแดงจ่ายค่าเช่าเดิมในปัจจุบันเป็นหลัก รวมกับค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๘๒๕ บาท ต่อเดือน และค่าภาษีโรงเรือนร้อยละ ๑๒.๕  ทำให้ค่าเช่าใหม่อยู่ระหว่าง ๑,๒๘๖ - ๔,๓๗๑ บาทต่อเดือน ทั้งนี้ กคช. ได้พิจารณาให้สิทธิการเช่าผู้อยู่อาศัยเดิมแฟลตที่ ๑๘ - ๒๒ สามารถเข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G แล้ว จำนวน ๒๓๘ ราย และมีผู้ไม่ประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G จำนวน ๔๕ ราย พร้อมรับค่าชดเชยสิทธิจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

 

---------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑