สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน