ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“บิ๊กอู๋”จับมือ 8 หน่วยงาน ช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงบริการภาครัฐ

วันที่: 
10 กรกฎาคม 2018

            “รัฐมนตรีแรงงาน”บูรณการร่วม 8 หน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเข้าถึงบริการของรัฐ โดยกระทรวงแรงงานจะมุ่งเน้น ฝึกอาชีพแก่ผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือ ส่งเสริมการจ้างงาน และจัดหางานให้ผู้ที่จะพ้นโทษ

 

 

 

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน และ นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 7 กระทรวงร่วมเป็นสักขีพยานและหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 8 หน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
         สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อบูรณาการทำงานตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
         สาระสำคัญของการลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐในส่วนของกระทรวงแรงงาน จะมุ่งเน้นยกระดับความรู้ความสามารถของครูฝึกและวิทยากร เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้ และฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สนับสนุนการให้ความรู้ และข้อมูลตลาดแรงงานและมีระบบการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ กับผู้ที่จะพ้นโทษ เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ที่ถูกคุมความประพฤติ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผู้เสียหายและเหยื่อในคดีอาญา รวมทั้งพยาน อีกทั้งบริการจัดหางานให้กับลูกจ้างของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย พร้อมพัฒนาระบบมาตรฐานการระบุตัวบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูล
          นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการความร่วมมือตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ผู้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ผู้เสียหายและเหยื่อจากการกระทำความผิดทางอาญา สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การศึกษา การรับรู้ข่าวสาร การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้มีชีวิตที่ดีในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างความสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงอีกด้วย

 

------------------------------------------

 

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
10 กรกฎาคม 2561