สรจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ชั้น 1 : สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีโดยนางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงข้าราชการ ภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมจัดขึ้นเพื่อร่วมวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆต่อคณะกรรมการต่อไป