ก.แรงงาน ‘ประชุม’ จัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า

วันที่: 
13 กรกฎาคม 2018

            วันนี้ (13 ก.ค. 61) เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีจัดทำแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ครั้งที่ 1/2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายการกิจกรรมที่จะระบุลงในแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า (Decent Work Country Program) เพื่อให้การดำเนินงานในการขับเคลื่อนภารกิจในการจัดทำแผนดังกล่าว มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว

สุวัจชัย ชื่นฉ่ำ ภาพ

13 กรกฎาคม 2561