ก.แรงงาน ร่วมมหกรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน รวมพลังลูกจ้างในสถานประกอบการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันที่: 
13 กรกฎาคม 2018

          รมว.แรงงาน ร่วมมือ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการ ร่วมงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2561 รวมพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริตามแนวทางพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

 

 

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมงานฯ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ Hall 9 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี
          นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองฯ กล่าวว่า โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินงานมาครบรอบ 16 ปี เพื่อสนองพระราชดำริตามแนวทางพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาตั้งแต่ปี 2545 ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. รณรงค์สร้างกระแสค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” 2. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และ 3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการ เน้นกิจกรรมที่ทันสมัย มีประโยชน์ คำนึงถึงธรรมชาติ และความต้องการของเยาวชน วัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ ผลการดำเนินงานจากการวิจัยประเมินผลล่าสุด ในปีที่ผ่านมา พบความสำเร็จหลายประการ ประการหนึ่งคือ กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีทัศนคติในเชิงบวกมากขึ้น เช่น มีพฤติกรรมเกเรลดลง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง และสามารถบอกต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ซึ่งเป็นปัจจัยป้องกันการใช้ยาเสพติดที่สำคัญ ด้านการติดตามเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE สู่คุณภาพและความยั่งยืน มีการดำเนินงานเน้น 2 แนวทางหลัก คือ 1. องค์ประธานทรงพระกรุณาธิคุณเสด็จไปทรงติดตามงาน และเยี่ยมสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ ในจังหวัดภูมิภาคทั่วประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ปีละไม่น้อยกว่า 25 แห่ง และ 2. ทรงมอบให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักในโครงการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ต่อไป

---------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
13 กรกฎาคม 2561