ก.แรงงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์

วันที่: 
09 สิงหาคม 2018

          วันที่ 9 สิงหาคมคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าทีในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและประเทศ สามารถนำยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรง (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2561 ไปปฏิบัติได้จริง ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์กร

 

 

-----------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

9 สิงหาคม 2561

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว