สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการจัดทำแผนส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพผู้แสดงความสามารถ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยแรงงานจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้นางนภาพร สังฆมาตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว