สรจ.ปัตตานี ดำเนินโครงการ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีตามรอยเท้าพ่อด้วยใจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2561 นางสุจินดา บุณแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี นำบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม โครงการ : พัฒนาศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีตามรอยเท้าพ่อด้วยใจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย กิจกรรม ดังนี้ 1) ศึกษาดูงานการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  2) เข้ารับนโยบายจากผูบริหารของกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายสุเมธ มโหสถ ผู้ทรงคุณวุติประจำกระทรวงแรงงาน  3) กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ฝึกปฏิบัติการกลุ่มเพื่อพัฒนาการนำบริการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน โดย : แรงงานจังหวัดปัตตานีและทีมผู้กำกับบัณฑิตแรงงงานจังหวัดปัตตานี และ 4 ) ถ่ายทอดองค์ความรู้จากหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน 5) ศึกษาดูงานศูนย์ความปลอดภัยฯ และ สมาร์ทจ็อบเลดี้