สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดตาก

วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 นางสาวนมิตา วายนต์ แรงงานจังหวัดตาก นางสาวมะลิวัลย์ นวลละออง นักวิชาการแรงานปฏิบัติการ และนางชนัญกฤตยา ชูพันธ์ นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดตาก ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จำนวน 24 โครงการ/ 20 ชุมชน