สนร.บรูไน จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน ณ Meeting Room 4, The Rizqun International Hotel โดยมีอาสาสมัครแรงงานไทยในประเทศบรูไน เข้าร่วมประชุม 40 คน ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทย” ของ สนร.บรูไน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครแรงงาน ได้มีความรู้ มีทักษะด้านแรงงานเพิ่มขึ้นและเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครแรงงาน ให้สามารถช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุม สนร.บรูไน ได้เชิญวิทยากรจากกรมแรงงาน บรูไน มาบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงาน เรื่อง กฎหมายแรงงานบรูไนและแนวปฏิบัติการขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ และได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นางสาวรัตน์ธิดา อินทรธิราช ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560