สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมภาษาจีนกวางตุ้งขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง  จัดโครงการอบรมภาษาจีนกวางตุ้งขั้นพื้นฐาน ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทำงานใหม่ และแรงงานที่ต้องการฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนกวางตุ้ง ณ สำนักงานแรงงาน โดยมีแรงงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 27 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านและพ่อครัวแม่ครัวร้านอาหารไทย

การอบรมประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติโดยการจำลองสถานการณ์จริง เช่น การดูแลนายจ้าง ในระหว่างรับประทานอาหาร การจับจ่ายสินค้าในตลาด และการเดินทางโดยรถสาธารณะ และรถรับจ้าง

ในวันเดียวกัน เนื่องจากสภาวะอากาศมีฝนตกหนักตลอดสัปดาห์ จึงไม่สามารถจัดให้บริการนอกสถานที่ได้ตามปกติ สำนักงานจึงจัดให้มีบริการจุดนัดพบแรงงานประจำเดือนสิงหาคม  ณ สำนักงาน อาทิเช่น การขอรับคำปรึกาแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์การรายงานตัวกรณีเดินทางเข้าทำงานใหม่ และการรับสมัครนักศึกษา มสธ. กศน.มีแรงงานเข้ารับบริการทั้งสิ้น 25 คน