รมว.แรงงาน บรรยายหัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตร"นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓ นิด้า

วันที่: 
06 กันยายน 2018

             วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง หลักสูตร "นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง รุ่นที่ ๓" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
6 กันยายน 2561