“บิ๊กอู๋”ปั้นบุคลากรกระทรวงแรงงาน ขึ้นแท่นผู้นำก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่: 
07 กันยายน 2018

                รมว.แรงงาน มอบนโยบายผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ย้ำ เพิ่มศักยภาพขีดความรู้ ความสามารถบุคลากรกระทรวงแรงงานทุกระดับ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น“ผู้นำ” เพื่อผลักดันประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0

 

 

 

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ซึ่งสถาบันฯ แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศในวิทยาการด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับขีดความรู้ ความสามารถของบุคลากรกระทรวงแรงงานทุกระดับอย่างเข้มข้นให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สู่เป้าหมายการเป็น“ผู้นำ” และ “ศูนย์กลาง”การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อผลักดันประเทศก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน
           พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงานแห่งนี้ เป็นไปตามนโยบายด้านบริหารการพัฒนา (Administration Based) ที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผู้นำ โดยให้มีการจัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนเฉพาะกิจ อบรมหลักสูตร และพิจารณาปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่เดิม และพัฒนาให้สามารถดำเนินการฝึกอบรม/จัดสัมมนาได้ โดยใช้อาคารของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากรกระทรวงแรงงานทุกระดับ เบื้องต้นได้จัดให้มีการบูรณาการการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. - 8 ก.ย. 61 และรุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 3 - 15 ก.ย. 61 และโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน “ทิศทางการบริหารด้านแรงงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ...สู่การปฏิรูปประเทศ”
           จากนั้น รมว.แรงงาน ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการบริหารงาน”แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานและข้าราชการใหม่กระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21 รวมทั้งเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมทั้งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการฝึกอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาเทคนิคการขับรถลากจูง จำนวน 28 คน ระยะเวลาฝึก 210 ชั่วโมง การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 25 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง และผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ซึ่งทั้ง 3 สาขา เป็นการฝึกภายใต้โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อสร้างตัวคูณวิทยากรให้มีการขยายผลการฝึกอบรมไปยังประเทศของตนเอง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

-----------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
7 กันยายน 2561