ก.แรงงาน ประชุมหารือประเมินความต้องการ และคาดการณ์ด้านทักษะแรงงานในประเทศ

วันที่: 
10 กันยายน 2018

            วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รักษาการที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการประเมินความต้องการ และการคาดการณ์ด้านทักษะแรงงานในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นเรื่องระเบียบวิธีวิจัยการประเมินความต้องการด้านตลาดแรงงานในประเทศไทย การประเมินตลาดแรงงาน และวิธีการเก็บข้อมูลของกระทรวงแรงงานในภาคการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ตลาดแรงงาน และทักษะแรงงานของกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม ADB  ชั้น ๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑