“บิ๊กอู๋”จับมือภาคเอกชนมอบห้องเรียนโรงเรียนต้นแบบเด็กไร้สัญชาติไทย จ.สมุทรสาคร

วันที่: 
10 กันยายน 2018

             รมว.แรงงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มอบห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง ส่วนต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของโรงเรียนวัดศิริมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนไร้สัญชาติไทย เปิดโอกาสเด็กไร้สัญชาติเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมทั่วถึง เป็นธรรม สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

 

 

            เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีร่วมมอบป้ายส่วนต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างจำนวน 3 ห้อง แก่โรงเรียนวัดศิริมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งโครงการปันฝันปันยิ้ม เกิดขึ้นจากแนวคิดร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชนภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเครื่องสำอาง มิสทีน ได้ร่วมกันสนับสนุนการก่อสร้างส่วนต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน 3 ห้อง ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนไร้สัญชาติไทย
           ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันการเอื้ออาทรและความเมตตาปรารถนาดีต่อกันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กและเยาวชนทั้งลูกหลานสัญชาติไทยและบุตรหลานของคนต่างด้าวซึ่งไร้สัญชาติไทย เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อยู่อาศัยในประเทศไทยสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งระดับประเภทและพื้นที่การศึกษา ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทยได้เข้าถึงระบบการศึกษาของไทยอย่างเสมอภาค ทั่วถึงเป็นธรรม สอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชน
            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดศิริมงคล รวมทั้งร่วมแจกขนมและไอศกรีมให้แก่เด็กนักเรียน โดย รมว.แรงงาน ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นความร่วมมือตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทั้งแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
10 กันยายน 2561