“บิ๊กอู๋” เผย EJF ชื่นชม รัฐบาลไทยแก้ปัญหาแรงงานประมงคืบหน้า

วันที่: 
12 กันยายน 2018

           รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นาย Steve Trent และคณะมูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน กระชับความร่วมมือแก้ไขปัญหา IUU ชื่นชม รัฐบาลไทยแก้ปัญหาแรงงานประมงคืบหน้าไปมาก

 

 

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นาย Steve Trent และคณะมูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงานในประเด็น เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง ค.ศ. 2007 (2550) หรือ C188 การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง และฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ความก้าวหน้าของพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ (Protocol 29 : P29) การจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานประมงผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในห้วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงมาตรการคุ้มครองแรงงานในการนำเข้าแรงงานประมง ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
         พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวถึงผลการการหารือในครั้งนี้ว่า นาย Steve Trent ได้ชื่นชมรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงที่มีความคืบหน้าไปมาก ส่วนกรณีการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมงนั้น รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงสุขภาพของแรงงาน โครงสร้างของเรือ เวลาในการทำงาน เวลาพัก ที่พักของลูกจ้าง ระบบการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับภาคประมงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ C188 อาทิ ไม่รวมเรือประมงพื้นบ้าน เป็นต้น ส่วนการจ่ายเงินให้ลูกจ้างผ่านเครื่อง ATM นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งตู้ ATM แล้วจำนวน 81 ตู้ และจะติดตั้งเพิ่มเติมอีก 54 ตู้ที่ท่าเรือเพิ่มเติมใน 22 จังหวัดติดทะเล และพยายามทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าใจในช่วงเปลี่ยนผ่านและเกิดประโยชน์กับแรงงานและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลมุ่งมั่นให้แรงงานได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายไทย
         “การหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU ของไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในการผลักดันการแก้ไขปัญหา IUU ในระดับอาเซียน ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าว

---------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
ชาญชัย ชาวหนองเพียร - ภาพ/
12 กันยายน 2561